Zara Kromková: Som transrodová žena. Žena ako každá iná.

Na úvod krátke vysvetlenie. Transrodová osoba je osoba, ktorá pociťuje nesúlad medzi rodovou identitou a pohlavím. 

V rozhovore so Zarou Kromkovou, budeme opäť búrať stereotypné presvedčenia spoločnosti a otvorene, s rešpektom a bez predsudkov sa porozprávame o ženskosti z pohľadu transrodovej ženy.  Zara Kromková je transrodová žena, ktorej bol pri narodení pridelený mužský rod. Zara veľmi otvorene odkrýva v rozhovore jej pocity, vnímanie vlastnej ženskosti a tiež aj proces tranzície, ktorým si prešla. V rozhovore sa okrem iného dozviete:

  • je transrodovosť duševnou poruchou?
  • akými procesmi zmien prechádzajú transrodoví ľudia?
  • je zmena pohlavných orgánov nevyhnutnou podmienkou toho, aby boli transľudia uznaní spoločnosťou a aby im bolo pridelené nové rodné číslo?

Zara Kromková pracuje v komunitnom a poradenskom centre Prizma v Košiciach pre  LGBTI ľudí, kde sa venuje neformálnemu vzdelávaniu, poradenstvu a práci s komunitou. Je členkou OZ TransFúzia, ktoré sa dlhodobo venuje zlepšovaniu situácie trans ľudí  a ich postaveniu v slovenskej spoločnosti.

Ako hovorí sama Zara: „Mojou túžbou je rešpektujúca a otvorená spoločnosť pre všetky skupiny jej obyvateľstva a prenesenie európskych hodnôt do slovenskej politiky.“

V súvislosti s týmto rozhovorom si ako autorka projektu dovolím vysloviť jedno prianie: Majme svoju myseľ otvorenú, počúvajme bez hodnotenia a vynášania súdov nad situáciami, ktoré sú nám neznáme alebo máme z nich strach. Rešpektujme individualitu a jedinečnosť každého z nás. 


VYPOČUJTE SI CELÝ ROZHOVOR