INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

1.VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Informácie o prevádzkovateľovi

Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť Prolook s.r.o., so sídlom Tichá 4, Bratislava, IČO: 36781398, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro, Vložka číslo: 46101/B (ďalej „Prolook“, „my“, „Spoločnosť“ alebo len „prevádzkovateľ“). Spoločnosť Prolook prikladá ochrane osobných údajov veľký význam, a preto vynakladá všetku starostlivosť, aby Vaše osobné údaje boli spracúvané v súlade s príslušnými slovenskými právnymi predpismi, vrátane zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“), a predpismi Európskej únie, vrátane nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „Nariadenie“), a prípadne aj ďalšími zákonmi a predpismi, ak sa na konkrétnu oblasť spracúvania vzťahujú.

 

Aký je účel týchto Informácií?

Na tejto stránke bližšie informujeme dotknuté osoby o spracúvaní osobných údajov Spoločnosťou ako prevádzkovateľom osobných údajov (ďalej len „Informácie“ alebo „Zásady“), predovšetkým o okruhu dotknutých osôb, o ktorých osobné údaje Spoločnosť spracúva, na základe akého právneho základu a za akým účelom ich Spoločnosť spracúva, kto sú príjemcovia osobných údajov a pod. Účelom týchto informácii je tiež poučenie o právach dotknutej osoby.

Pre viac informácii ohľadne spracúvania osobných údajov nás neváhajte kontaktovať.

 

Komu sú určené informácie uvedené v tomto dokumente?

Tento dokument je určený predovšetkým pre nasledujúce osoby:

 • naši klienti, partneri a ďalšie fyzické či právnické osoby s nami spolupracujúce, a to vrátane prípadov, kedy spolupráca ešte nebola formálne nadviazaná (potenciálni klienti, partneri a ďalšie zmluvné strany), a prípady, kedy spolupráca už bola ukončená (bývalí klienti, partneri a ďalšie zmluvné strany), a ďalej pre osoby vystupujúce v mene týchto osôb (štatutárne orgány, zamestnanci a iní zástupcovia)
 • návštevníci našich webových stránok a profilov na sociálnych sieťach.

 

Čo znamená pojem osobný údaj?

Osobným údajom je akákoľvek informácia o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe (napr. meno a priezvisko, bydlisko, emailová adresa, IP adresa).

 

Čo znamená pojem spracúvanie osobných údajov?

Spracúvanie osobných údajov znamená akúkoľvek aktivitu alebo operáciu s osobnými údajmi (napr. získavanie, uchovávanie, odovzdanie, výmaz alebo analýza). Naším cieľom je zachovať transparentnosť právneho základu aj spôsob spracúvania osobných údajov. Našou zásadou je získavať a spracúvať osobné údaje iba vtedy, keď je to nevyhnutné pre dosiahnutie konkrétneho účelu spracúvania. Poskytnutie údajov požadujeme od Vás len v nevyhnutných prípadoch.

 

Je poskytnutie osobných údajov povinné? Aké sú následky ich neposkytnutia?

Vo všeobecnosti, poskytnutie osobných údajov nie je povinné, avšak môže byť nevyhnutné pre poskytovanie služieb Spoločnosti, napríklad, ak je pri niektorom z účelov spracúvania právnym základom plnenie zmluvy, poskytnutie týchto údajov predstavuje zmluvnú podmienku pre plnenie zmluvy. V prípade neposkytnutia údajov, nie je možné uzatvorenie zmluvného vzťahu, ako ani následné plnenie zmluvy. Rovnako, ak máte záujem o využitie služieb Spoločnosti ako Užívateľ, bez poskytnutia Vašich osobných údajov to nebude možné.

Ak nám budú poskytnuté osobné údaje od inej ako dotknutej osoby, poskytnutím týchto údajov ich poskytovateľ potvrdzuje, že od dotknutej osoby, ktorej údaje poskytuje, disponuje súhlasom so spracúvaním jej osobných údajov v zmysle týchto podmienok podľa § 78 ods. 6 Zákona.

 

Kto sú príjemcovia osobných údajov?

 • Partneri, s ktorými poskytovateľ spolupracuje za účelom prezentácie ich služby, produktu, alebo poskytnutia služby klientom
 • Klienti, ktorí využívajú služby poskytované prevádzkovateľom
 • Externí poradcovia, ktorými sú spoločnosti poskytujúce nám právne, konzultačné, audítorské a iné obdobné služby.
 • Externí dodávatelia, ktorí pre nás zabezpečujú niektoré služby, predovšetkým účtovné, marketingové a IT.

 

 

AKÉ MÁTE PRÁVA V SÚVISLOSTI S VAŠIMI OSOBNÝMI ÚDAJMI, KTORÉ SPRACÚVAME?

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov má dotknutá osoba najmä nasledujúce práva:

Právo na prístup k osobným údajom

Máte právo vyžadovať o potvrdenie, či sú alebo nie sú Vaše osobné údaje spracúvané. Pokiaľ Spoločnosť Vaše osobné údaje spracúva, máte právo obdržať o ich spracúvaní hlavne tieto informácie: kategórie spracúvaných osobných údajov, účely spracúvania, doba uchovávania osobných údajov (ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia), príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné, informáciu o zdroji osobných údajov, ak neboli získané priamo od dotknutej osoby.

 

Právo na opravu osobných údajov

Máte právo na opravu Vašich nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov, resp. doplnenie neúplných osobných údajov.

 

Právo na výmaz osobných údajov

Máte právo na výmaz Vašich osobných údajov, ak:

 • osobné údaje už nie sú potrebné pre účely, pre ktoré boli zhromaždené alebo inak spracúvané;
 • odvoláte svoj súhlas, na základe ktorého spracúvame osobné údaje, a neexistuje žiadny iný právny základ pre ich spracúvanie;
 • vznesiete oprávnenú námietku proti ich spracúvaniu vykonávanom na základe oprávneného záujmu našej Spoločnosti;
 • osobné údaje sa spracúvajú nezákonne; alebo
 • dôvodom pre výmaz osobných údajov je, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha.

 

Právo na obmedzenie spracúvania

Máte právo na obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov, ak:

 • ste namietli správnosť spracúvaných osobných údajov (spracúvanie osobných údajov tak bude obmedzené počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov);
 • spracúvanie osobných údajov je nezákonné a namietate vymazanie osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia;
 • osobné údaje už nepotrebujeme na účel spracúvania, ale potrebujete ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajobu právneho nároku; alebo
 • namietate spracúvanie osobných údajov na základe právneho základu, ktorým je oprávnený záujem prevádzkovateľa, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na našej strane ako prevádzkovateľa prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi.

V takomto prípade nebudeme naďalej Vaše osobné údaje spracúvať, prípadne ich spracúvanie obmedzíme, pokiaľ nebudeme schopný preukázať oprávnené dôvody pre ich spracúvanie alebo nevyhnutnosť spracúvania na účel uplatnenia právneho nároku, na ochranu osôb alebo z dôvodov verejného záujmu.

 

Právo na prenosnosť údajov

Pokiaľ Spoločnosť spracúva Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu alebo pre účely plnenia zmluvy, a zároveň sa jedná o spracúvanie automatizované, máte právo od nás získať svoje osobné údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a preniesť ich ďalšiemu prevádzkovateľovi na spracúvanie, prípadne nás môžete požiadať, aby sme ich poskytli inému prevádzkovateľovi údajov my (pokiaľ je poskytnutie údajov technicky možné). Uplatnením práva na prenosnosť nie je dotknuté právo na výmaz osobných údajov

Právo namietať

Máte právo kedykoľvek namietať spracúvanie osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa Vašej konkrétnej situácie vykonávané na základe právneho základu, ktorým je oprávnený záujem prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami Vás ako dotknutej osoby, alebo dôvody na dôvody na uplatnenie právneho nároku.  

Máte právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, ak ich spracúvame na účel priameho marketingu. Ak namietate spracúvanie osobných údajov na tento účel, Vaše osobné údaje na účel priameho marketingu nesmieme ďalej spracúvať. 

 

Právo odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov

Pokiaľ sú Vaše osobné údaje spracúvané na základe súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Pokiaľ chcete odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, stačí nás kontaktovať niektorým zo spôsobov uvedených v týchto Zásadách nižšie.

Pokiaľ chcete zrušiť odber newslettra, kliknete na odkaz pre zrušenie odberu v emailovej správe, ktorú sme Vám zaslali.

Ak je právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov súhlas, odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného  na súhlase pred jeho odvolaním.

 

Právo podať sťažnosť

Máte právo podať návrh na začatie konania (sťažnosť) na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, pokiaľ sa domnievate, že pri spracúvaní osobných údajov prišlo k porušeniu povinností stanovených právnymi predpismi na ochranu osobných údajov (hlavne Nariadenia a Zákona).

Úradom vykonávajúcim dozor nad ochranou osobných údajov je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 4826/12, 820 07  Bratislava - Ružinov,  https://www.dataprotection.gov.sk/ Zákon v ust. § 100 definuje náležitosti takéhoto návrhu a postup Úradu pri jeho prešetrovaní.

 

2. KONKRÉTNE INFORMÁCIE

2.1 Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/la alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal, na základe plnenia Vašej objednávky.
 2. Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nutné pre plnenie zmluvy. 

2.2 Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

 1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je 
 • plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona,
 • oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. f) Zákona,
 • Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. a) Zákona v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby. 
 1. Účelom spracovania osobných údajov je
 • vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť, či ju zo strany prevádzkovateľa plniť,
 • zasielanie obchodných oznamov a výkon ďalších marketingových aktivít. 
 1. Zo strany prevádzkovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle § 28 Zákona.

2.3 Doba uchovávania osobných údajov

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje 

 • po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončení zmluvného vzťahu). 
 • po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 10 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu. 

Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže. 

2.4 Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)

Príjemcovia osobných údajov sú osoby 

 • Podieľajúce sa na dodávaní tovaru / služieb / realizácii platieb na základe zmluvy, 
 • zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu,
 • zaisťujúce marketingové služby.

Medzi spracovateľov osobných údajov, ktoré prevádzkovateľ využíva patria: 

 • prepravné spoločnosti – Paketa s.r.o.
 • ekonomické poradenstvo – Alena Sameková

Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii. 

 

2.5 Podmienky zabezpečenia osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
 2. Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, najmä heslom a firewallom.
 3. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/oboznámená s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 3. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytol/la.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1.11.2021.