VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

 1. Úvodné ustanovenia

 

  1. Tieto všeobecné obchodne podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) obchodnej spoločnosti Prolook s.r.o, so sídlom v Bratislave, Tichá 4, IČO – 36781398 (ďalej iba „predávajúci“) upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknutých v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „kúpna zmluva“) uzatvárané medzi predávajúcim a zmluvnou stranou (ďalej len „kupujúci“) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho, a to v súlade s  právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami Občianskym zákonníkom (č. 40/1964 Zb.) a zákonom o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov (č. 102/2014 Z.z.). Ak je zmluvnou stranou podnikateľský subjekt, ktorý nie je spotrebiteľom, riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami Obchodným zákonníkom (č. 513/1991 Zb.), všetky v znení neskorších noviel.
  2. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na internetovej adrese www.liveslow.sk (ďalej len „webová stránka“). Služby, ktoré sú predmetom tejto zmluvy, sú mesačné, polročné a ročné Predplatné Liveslow.sk, vstupy na online a offline akcie Liveslow.sk, ako aj na iné produkty ponúkané na webovej stránke (ďalej len „produkty“). Súčasťou poskytovaných služieb je zasielanie Newslettra (editoriál o obsahu a aktivitách Liveslow.sk) e-mailom. Odber Newslettru jej možné kedykoľvek zastaviť.
  3. Znenie týchto obchodných podmienok môže predávajúci meniť, či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

 

 1. Užívateľský účet
  1. Na základe registrácie kupujúceho realizovaného na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho užívateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci využívať produkty, prípadne si dokupovať ďalšie (ďalej len „užívateľský účet“).
  2. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní produktu je kupujúci povinný uvádzať správe a pravdivé údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte môže kupujúci aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte sú predávajúcim považované za správne. Všetky náležitosti Ochrany osobných údajov nájdete tu.
  3. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským e-mailom a heslom, ktoré si kupujúci zvolí.
  4. Kupujúci nie je oprávnený poskytnúť svoj prístup a využívanie užívateľského účtu tretím osobám.
  5. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to hlavne v prípade, ak kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).
  6. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť prístupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia predávajúceho, prípadne nutnou údržbou hardwarového a softwarového vybavenia tretích strán.

 

 1. Uzatvorenie kúpnej zmluvy
  1. Webové rozhranie obsahuje informácie o produkte, vrátane uvedenia cien. Ceny produktov sú uvedené vrátane DPH a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny produktov ostávajú v platnosti po dobu, kým sú zobrazované na webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne dojednaných podmienok.
  2. Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky vložil.
  3. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením potvrdenia o prijatej objednávke (akceptáciou), ktoré je doručené kupujúcemu elektronickou poštou na ním určenú           e-mailovú adresu. Súčasťou objednávky je aj súhlas kupujúceho s týmito všeobecnými podmienkami a s podmienkami Ochrany osobných údajov.
  4. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, telefonické hovory a pod.) si hradí kupujúci sám.
 2. Cena produktov a platobné podmienky
  1. Cenu produktov môže kupujúci uhradiť predávajúcemu platobnou kartou prostredníctvom platobného systému Stripe, resp. bankovým prevodom.
  2. Predávajúci nepožaduje od kupujúceho zálohu, či inú obdobnú platbu.
  3. V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhradiť kúpnu cenu produktu spolu s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby jej záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamžikom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.
  4. V prípade požiadavky kupujúceho vystaví predávajúci ohľadne platieb realizovaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad – faktúru (na vyžiadanie). Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad predávajúci vystaví kupujúcemu po uhradení ceny produktu a zašle ju v elektronickej podobe na e-mailovú adresu kupujúceho.

 

 1. Odstúpenie od zmluvy
  1. Vzhľadom na charakter služby Predplatné Liveslow.sk (duševné vlastníctvo) nie je možné po aktivácii tohto produktu odstúpiť od kúpnej zmluvy skôr, ako po ukončení predplateného obdobia (1 mesiac, 6 mesiacov, 12 mesiacov). V prípade storna doplnkových akcií nezahrnutých v Predplatnom Liveslow.sk vráti predávajúci kupujúcemu viac ako mesiac pred akciou 50% vstupného, menej ako mesiac pred akciou nie je možné vstupné stornovať.

 

 1. Reklamačný poriadok
  1. Vybavovanie reklamácií (napríklad ak kupujúcemu po riadnom zaplatení Predplatného Liveslow.sk služba nefunguje, napríklad kvôli technickým problémom na strane predávajúceho, platobnej brány, či banky) zabezpečuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy info@liveslow.sk behom jedného dňa.
  2. Predávajúci nie je zodpovedný za technické problémy na strane kupujúceho.

 

 1. Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán
  1. Kupujúci nadobúda vlastníctvo k produktu zaplatením celej kúpnej ceny produktu podľa kúpnej zmluvy.
  2. Pokiaľ vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom sa zmluvný vzťah riadi slovenským právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
  3. Kontaktné údaje predávajúceho:

                      Adresa pre doručovanie je Prolook s.r.o, Tichá 4, 811 03 Bratislava

                      Adresa pre elektronickú komunikáciu je info@liveslow.sk 

                 4. Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť 15.11.2021.